Türk Ticaret Kanununun 397 nci ve müteakip maddelerine göre anonim şirketlerin ve şirketler topluluklarının finansal tablolarını bağımsız denetçilere, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlettirmeleri gerekmektedir.
 
Yine Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hazırlanması zorunlu bulunan yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporundaki finansal bilgilerin de denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı denetim kapsamındadır.
 
Şirketler, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir