KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
 
 
Bu Aydınlatma Metni, Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 ve ilgili diğer maddeleri ile 10/3/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış ve duyurulmaktadır.
 
 
 
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
 
Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. olarak, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Şirketimiz Mebusevler Mh., Ayten Sk. No:28/6 Çankaya / Ankara adresinde faaliyet göstermektedir. Şirketimize +90 312 222 1015 numaralı telefon, +90 312 222 9918 numaralı faks, info@lisansbd.com.tr adresli elektronik posta aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Şirketimizin internet adresi www.lisansbd.com.tr’dir.
 
 
 
KİŞİSEL VERİLER
 
Kişisel veriler, Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlandığı haliyle, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
 
 
 
VERİLERİN MUHAFAZASI
 
Kanuna uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren; mali müşavirlik, avukatlık, bağımsız denetim mevzuatı, SPK, TTK başta olmak üzere her türlü mevzuat kapsamındaki sorumluluklarımız saklıdır.
 
 
 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI
 
Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.
 
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,
Sirküler ya da bültenlerin duyurulması,
Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yönetimi,
Analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması,
Müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarımız ile ilişkilerimizin yönetilmesi,
Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
5651 sayılı Kanun uyarınca log kaydı ve trafik bilgilerinin tutulması,
Şirketimize iletilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.
Şirketimizin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
Çalışan adayı olmanız halinde internet sitemiz üzerinden iş başvurusu yapılması halinde başvurunun değerlendirilmesi. 
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
 
Kişisel verileriniz, Kanunun kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla; resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz yurtiçinde ve yurtdışındaki tedarikçilerimizle ve yurtdışıyla paylaşılabilecektir.
 
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
 
Kişisel verileriniz Kanun çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından, yasal mevzuatın gerektirdiği müddet boyunca sizlere daha iyi hizmet sağlamak, hizmetlerimize ilişkin bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla işlenebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilir.
 
Açık rızanızın bulunması,
Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 
 
KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
 
Kanunun 11 inci maddesi kapsamında ilgili herkes, Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;
 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 
e) Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
ğ) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 
 
 
HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
 
Kanun’da öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıda yer verilen başvuru kanallarına kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.
 
 
 
Adres                          : Mebusevler Mh. Ayten Sk. No:28/6 Çankaya / Ankara
 
Telefon                       : +90 312 222 1015
 
Faks                           : +90 312 222 9918
 
Elektronik Posta       : info@lisansbd.com.tr
 
Web Sayfası               : www.lisansbd.com.tr