2018 Yılı Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri
26.05.2018 Tarih ve 30432 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11597 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kanun Hükmünde Kararname ile;
Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde sağlayan şirketler, izleyen hesap döneminde bağımsız denetime tabi olacaktır.

*Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası,
*Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası
*Çalışan sayısı 175 ve üzeri.


Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

Dönemi Tutarı (TL)
01.01.2018 - 30.06.2018 5.001,76
01.07.2017 - 31.12.2017 4.732,48
01.01.2017 - 30.06.2017 4.426,16
01.01.2016 - 30.06.2016 4.297,71
01.01.2016 - 30.06.2016 4.092,53
01.09.2015 - 31.12.2015 3.828, 37
01.07.2015 - 31.08.2015 3.709, 98
01.01.2015 - 30.06.2015 3.541,37
01.01.2014 - 31.12.2014 3.438,22
01.07.2013 - 31.12.2013 3.254,44
01.01.2013 - 30.06.2013 3.129,25Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri

ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
(10.06.2003'ten itibaren)
HİZMET SÜRESİ YILLIK İZİN SÜRESİ
1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar 14 İş Günü
5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 20 İş Günü
15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar 26 İş Günü
18 Yaşından Küçük İşçiler En Az 20 İş GünüUsulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları


Birinci derece usulsüzlükler  TL
1- Sermaye şirketleri 148
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90
3 - İkinci sınıf tüccarlar 45
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 21
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,7
   
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 80
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45
3 - İkinci sınıf tüccarlar 21
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,2
   
Özel Usulsüzlük  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 240
   
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 120.000,00
   
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 240
   
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 12.000,00
   
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 120.000,00
   
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 240
   
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 5.700,00
   
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 290
   
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 900
 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 180.000,00
   
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.200,00
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900
Damga Vergisinde  
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 800
tespit edilenler hakkında
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 400
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200,00
 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı 57.000,00

 Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 hafta 2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 hafta 6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 hafta 8 haftalık Ücret

 


Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname Türü Verilme Süresi Son Ödeme Günü
Yıllık Kurumlar Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Nisan Dönemi Nisan ayı sonu
Yıllık Gelir Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi 1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu
Geçici Vergi (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı) (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)
1.Dönem  14 Mayıs 1.Dönem  17 Mayıs
2.Dönem  14 Ağustos 2.Dönem  17 Ağustos
3.Dönem  14 Kasım 3.Dönem  17 Kasım
4.Dönem  14 Şubat 4.Dönem  17 Şubat
Katma Değer Vergisi İzleyen Ayın 24.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Aylık Muhtasar İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Üç Aylık Muhtasar 3 Aylık dönemi izleyen ayın 23.günü Beyanname verilen ayın 26.günü
23.Oca
23.Nis
23.Tem
23.Eki
Basit Usulde Gelir Vergisi İzleyen Yılın 1- 25 Şubat Dönemi 1.Taksit Şubat ayı sonu
2.Taksit Haziran ayı sonu
G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyanname İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Damga Vergisi İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasar İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV) İzleyen Ayın 15.Günü Beyanname Verme Süresi İçinde
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25'i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10'u Beyanname Verme Süresi içinde ödenir
II. Sayılı Listedeki 
Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile
III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar
 
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.          


Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunmassı Gereken Evraklar
  • Şirketin Esas Sözleşmesi
  • Pay Defteri
  • Toplantoya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgeler
  • Yönetiim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu
  • Denetçi Raporu
  • Finansal Tablolar
  • Gündem
  • Gündemde esas sözleşme değişikiği varsa, izne tabi şirketlerde Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişikliği tasarısı, diğer şirketlerde ise yönetim kurulubca hazırlanmış değişiklik tasarısı
  • Hazır bulunanlar listesi
  • Genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağtılmışssa bir önceki toplantıya ilişkin toplantı uttanağı, fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulur.