Bakanlar Kurulu'nun Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı 26 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak 2018 yılı başından geçerli olmak üzere girmiştir.
 
Kararda yer verilen herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olacak şirketler (I Sayılı Listedeki şirketler) ile halka açık sayılan şirketler ve karara ekli (II) sayılı listedeki özellikli şirketler için belirlenen özel hadler dışındaki hadler; Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamını genişletecek şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
Söz konusu değişiklikle aşağıda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler müteakip hesap döneminden (1.1.2018 tarihinden) itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır.
  1. Bilanço aktif toplamı 35 milyon TL ve üzerinde olan
  2. Yıllık net satış hasılatı 70 milyon TL ve üzerinde olan
  3. Yıllık ortalama çalışan sayısı 175 ve üzerinde olan
Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde, son iki yıla ait finansal tablolar ile son iki yıla ait ortalama çalışan sayısına dikkat edilecektir. Şirketler, bu süreçte bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte değerlendirilecektir.